Bazár chalaňov – občianske združenie,

so sídlom: Stromová 25, Bratislava 831 01, IČO: 422 56 551,

Vás týmto v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje o spracovaní Vašich osobných údajov.

Poučenie dotknutej osoby o spracovaní jeho osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ:

Bazár chalaňov – občianske združenie, so sídlom: Stromová 25, Bratislava 831 01, IČO: 422 56 551 (ďalej len „občianske združenie“ alebo „prevádzkovateľ“)

Dotknutými osobami sú:

 1. darcovia
 2. účastníci adopčných programov (registrovaní darcovia)
 3. návštevníci web stránok občianskeho združenia
 4. osoby zúčastňujúce sa verejnej zbierky
 1. Rozsah a účel spracovania

Občianske združenie spracováva osobné údaje, v rozsahu, akom ich darcovia a registrovaní darcovia poskytli občianskemu združeniu prostredníctvom registračného formulára, prísľubu, alebo inou cestou, napríklad emailom, telefonicky či písomne.

Občianske združenie spracováva najmä osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, akademický titul, adresa bydliska, dátum narodenia, a iné.

Občianske združenie spracúva osobné údaje používateľov web stránok občianskeho združenia Bazár chalaňov o. z. pomocou súborov cookies. Bližšie k informácie k tejto časti viď bod 11.

Osobné údaje darcov a účastníkov adopčných programov (registrovaných darcov) sú spracované v súvislosti s finančnou podporou aktivít občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie, ako aj zaistením riadnej účasti, podpory a komunikácie v darcovských programoch a ďalších aktivitách občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie a to najmä na niektorý z nasledujúcich účelov:

 1. poskytnutia daru alebo na vykonania opatrení pred uzatvorením darovacej zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
 2. zasielania informácií o použití darovaných finančných prostriedkov a výziev na podporu iných aktivít občianskeho združenia
 3. zabezpečenia účasti, podpory a komunikácie v adopčných programoch organizovaných občianskym združením Bazár chalaňov – občianske združenie,
 4. identifikácie darcu a jeho darov podľa a v rozsahu ním poskytnutých údajov a s tým súvisiacim zaradením do zoznamu (databázy) darcov
 5. zasielania informácií o činnosti a novinkách občianskeho združenia (a to najmä formou newslettrov a iných propagačných materiálov)
 6. zasielania informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie,
 7. vedenia a archivácie účtovníctva občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie,.
 8. zabezpečenia účasti, podpory, komunikácie vo verejnej zbierke, vykonávania verejnej zbierky a zaradenia do príslušnej databáz.
 9. zasielania informácií o urgentných a aktuálnych výzvach na podporu ďalších projektov alebo činností občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie,
 10. vedenia a archivácie účtovníctva občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie,
 1. Právny základ spracovania

Osobné údaje darcov a účastníkov adopčných programov (registrovaných darcov) sú spracované na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel zákonným spôsobom a to v súvislosti, resp. na základe:

Osobné údaje osôb zúčastňujúcich sa verejnej zbierky sú spracované na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel zákonným spôsobom a to v súvislosti, resp. na základe:

 1. Následky neposkytnutia osobných údajov na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania sú:
 1. Doba uchovávania a spôsob spracovania údajov

Osobné údaje darcov budú spracované v písomnej a elektronickej forme v informačných systémoch občianskeho združenia.

Osobné údaje poskytnuté na účel uvedený v časti 2. rozsah a účel spracovania bod a) budú uchovávané po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy, resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, maximálne po dobu participácie darcu v darcovskom programe.

Osobné údaje poskytnuté na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania bod b) až c) budú uchovávané po dobu 5 rokov od získania údajov od darcov a účastníkov adopčných programov (registrovaných darcov).

Osobné údaje poskytnuté na účely uvedené v časti 2. rozsah a účel spracovania bod d) až f) a h) až i) budú uchovávané po dobu 5 rokov od udelia súhlasu alebo do jeho odvolania.

Osobné údaje poskytnuté na účel uvedený v časti 2. rozsah a účel spracovania bod f) a j) budú uchovávané v zákonom stanovej dobe počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, ak osobitný predpis neustanoví prevádzkovateľovi povinnosť uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

 1. Osobitná kategória osobných údajov

Občianske združenie nespracúva žiadne Vaše osobné údaje patriace do osobitnej kategórie osobných údajov uvedených v § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. ako napríklad údaje rasovom a etnickom pôvode, politickom názore, biometrické či genetické údaje, a pod..

 1. Subjekty spracovávajúce osobné údaje

Osobné údaje o dotknutých osobách budú okrem zamestnancov občianskeho združenia poverených spracovaním a prácou s osobnými údajmi v nevyhnutnom rozsahu spracúvať aj subjekty, ktoré spolupracujú s občianskym združením:

Osobné údaje môžu byť sprístupnené aj iným subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, daňovému úradu, a pod. ) ako aj iným príjemcom, a to za podmienok uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z.

 1. Prenos osobných údajov do tretích krajín

Osobné údaje darcov nebudú prenášané do tretích krajín.

 1. Automatizované spracovanie údajov a profilovanie

Osobné údaje dotknutých osôb nebudú spracúvané automatizovane ani nebudú profilované v súlade s článkom 22 ods. 1 až 4 Nariadenia GDPR alebo zákon § 28 ods. 1 až 4 zákona č. 18/2018 Z.z.

 1. Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby sú upravené v § 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 13 až 22 Nariadenia GDPR.

Dotknutá osoba má nasledujúce práva:

 1. Právo na informácie (v súlade s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR), Dotknutá osoba má najmä právo vedieť, kto spracúva osobné údaje a prečo; Prevádzkovateľ je povinný v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, jasne a jednoducho, informovať dotknutú osobu, a poskytnúť jej informácie o spracovaní jej osobných údajov;
 2. Právo na prístup k osobným údajom (v súlade s § 21 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 15 Nariadenia GDPR), Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a občianske združenie je povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odoslať;
 3. Právo na opravu (v súlade s § 22 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 16 Nariadenia GDPR ) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
 4. Právo na vymazanie údajov a právo byť zabudnutý (v súlade s § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 17 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú;
 5. Právo na obmedzenie spracúvania (v súlade s § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 18 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov v súvislosti s riešením okolností spracovania osobných údajov u prevádzkovateľa;
 6. Právo na prenos osobných údajov (v súlade s § 26 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 20 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla občianskemu združenie, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné;
 7. Právo namietať spracovanie osobných údajov (v súlade s § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. a čl. 21 Nariadenia GDPR) Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Nariadenia GDPR vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Občianske združenie nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, občianske združenie ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nebude spracúvať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a to celkom alebo len z časti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaní.

Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila. Odo dňa, kedy je odvolanie súhlasu oznámené občianskemu združeniu, môže prevádzkovateľ spracovávať osobné údaje len v rozsahu iného právneho dôvodu spracovania, t.j. najmä pri plnení svojich právnych povinností, alebo pre účely ochrany práv a právnych nárokov, ako sú popísané vyššie.

Prevádzkovateľ zabezpečí vymazanie osobných údajov po splnení účelu ich spracovania, a to aj u všetkých príjemcoch, ktorým boli osobné údaje poskytnuté. V prípadoch, ak osobitný predpis ustanovuje lehotu, ktorá neumožňuje osobný údaj likvidovať bezprostredne, zabezpečí prevádzkovateľ likvidáciu osobných údajov až po uplynutí lehoty stanovenej v osobitnom predpise.

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov ak sa domnieva, že jej právo na ochranu osobných údajov bolo porušené, a to podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z..

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie o spracovaní jej osobných údajov a uplatňovať si svoje ostatné práva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a Nariadením GDPR.

V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané a dobrovoľnosti poskytnúť osobné údaje

Bližšie informácie o právach dotknutej osoby v súvislosti o ochranou osobných údajov sú dostupné aj na webovom sídle prevádzkovateľa alebo ich môže dotknutá osoba získať na kontaktnej adrese Prevádzkovateľa.

 1. Cookies

Webová stránka Bazár chalaňov – občianske združenie, používa cookies a podobné technológie, vďaka ktorým návštevníkom webových stránok uľahčujeme jej používanie. Podobnými technológiami sa myslí napríklad JavaScript, tag, web beacon, pixel a HTML5 lokálne úložisko. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, aké typy cookies používame a aký vplyv majú na vaše súkromie.

Čo sú to cookies

Cookies sú malé textové súbory uložené priamo vo vašom zariadení. Umožňujú internetovej stránke, ktorú navštívite, zapamätať si dôležité informácie (nie však osobné údaje), ktoré vám uľahčia jej ďalšie používanie.

Pri vašej ďalšej návšteve vás vieme rozpoznať a vytvoriť profil klienta s vašimi preferenciami. Cookies nespôsobujú žiadne škody na Vašom zariadení a neobsahujú vírusy alebo škodlivé kódy.

Prečo používame cookies/účel spracovania cookies

Cookies využívame najmä za účelom správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach s cieľom zobraziť obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát.

Cookies môžeme využívať aj na marketingové a retargetingové účely.

Vďaka informáciám, ktoré získavame z cookies súborov a podobných technológií, môžeme:

Aké typy cookies používame

Tieto súbory cookies sú potrebné na to, aby umožnili fungovanie základných funkcií tejto stránky, ako napríklad online služby alebo uzatvorenie poistenia.

Tieto súbory cookies nám umožňujú analyzovať vaše využívanie stránky na vyhodnotenie a zlepšenie našej výkonnosti. Pracujeme napríklad s informáciami o tom, kedy a ktoré stránky ste navštívili na našom webe, ako dlho ste si ich prezerali, z akej stránky ste prišli na náš web a aké zariadenie používate. Môžu sa tiež použiť na zabezpečenie lepšieho používateľského zážitku na týchto stránkach.

Tieto súbory cookies slúžia na zobrazenie reklám, ktoré sú pre vás relevantnejšie. Umožňujú vám zdieľať určité stránky so sociálnymi sieťami alebo vám umožňujú uverejňovať komentáre na našich stránkach.

Telefónne číslo a e-mailová adresa nie sú uložené v súboroch cookies. Udelením súhlasu alebo používaním tejto stránky súhlasíte s využívaním všetkých typov súborov cookies.

Sociálne siete

Keďže chceme byť vždy blízko k Vám a komunikovať s Vami spôsobom Vám najviac vyhovujúcim, tak pri komunikácii s Vami používame aj sociálne siete (Facebook, Youtube).

Pri takejto komunikácii Vaše osobné údaje spracúvajú nie len naše spoločnosti, ale aj poskytovatelia sociálnych sietí, keďže používajú tzv. zásuvný modul (plug-in), ako napr. „share“, „like“ alebo „pin“ tlačítka, ktoré pracujú ako cookies.

Či si vyberiete spôsob komunikácie s nami prostredníctvom sociálnych sietí je na Vašom rozhodnutí, v každom prípade však neodporúčame aby ste nám týmto spôsobom poskytovali Vaše citlivé údaje. Ak nám poskytujete citlivé údaje, potom odporúčame použiť iný spôsob komunikácie.

O tom ako spracúva Vaše osobné údaje Facebook sa dočítate tu a ako ich spracúva Youtube sa dočítate tu. Tieto cookies nie sú potrebné na to, aby mohla stránka fungovať. Plnia iba analytické, marketingové a iné účely pre spoločnosť YouTube LLC, so sídlom v Spojených štátoch amerických a Facebook Ireland Ltd. so sídlom v Írsku.

Cookies tretích strán / sprostredkovatelia

Naša webová stránka používa výlučne cookies tretích strán, ktoré nám poskytujú služby, a o ktorých môžete nájsť bližšie informácie na nasledovných stránkach:

Google Analytics

Facebook

Youtube

Cookies spracúvame a uchovávame počas nevyhnutnej doby a to v súlade s podmienkami a pravidlami jednotlivých poskytovateľov vyššie uvedených služieb.

Cookies môžete zablokovať alebo zmazať

Prehliadače zväčša súbory cookies automaticky prijímajú už v základnom nastavení, ale zvyčajne ich môžete zmenou nastavení prehliadača odmietnuť alebo prijímať iba niektoré súbory cookies.

Pokiaľ nechcete, aby sme súbory cookies vo Vašom prehliadači používali, môžete zmeniť jeho nastavenia tak, aby súbory cookies odmietal alebo aby vás upozornil na pokus o uloženie súboru cookies do Vášho počítača. Úplným zákazom používania súborov cookies môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia fungovať správne.

Keďže na trhu existuje veľké množstvo internetových prehliadačov a ich nastavenia sú odlišné a môžu sa meniť, neuvádzame presný postup na nastavenie každého prehliadača. Každý z nich však pravdepodobne obsahuje časť „Nastavenia“ alebo v anglickom jazyku „Settings“, kde nájdete nastavenia pre využívanie súborov cookies.

S Vašimi prípadnými otázkami súvisiacimi s používaním cookies ako aj uplatnením si vašich práv sa môžete obrátiť na kontaktnú adresu občianskeho združenia Bazár chalaňov – občianske združenie,

 1. Kontakt pre uplatnenie Vašich práv

V prípade Vašich otázok ohľadom spracúvania osobných údajov, Vašich práva a povinností súvisiacich s ich spracúvaním, úpravou, vymazaním, obmedzením spracúvania alebo uplatnením si Vašich akýchkoľvek iných práv súvisiacich so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa na nižšie uvedených kontaktných údajov:

Občianske združenie Bazár chalaňov – občianske združenie, so sídlom: Stromová 25, Bratislava 831 01, IČO: 422 56 551

e-mail: adriana@vianocnybazarchalanov.sk

telefón: +421917 512 990 (Chalaňka Adriana Lazová)